Refugi
Població
Parc nacional
Capacitat
80
Alberg juventut
Número de registre
AJ-000662
Població
Barruera
Campament juvenil
Número de registre
314
Població
Parc nacional
Refugi
Població
Parc nacional
Alberg juventut
Número de registre
AJ-000527
Població
Taüll
Casa de colònies
Número de registre
676

Carrer de Saraís, 20
25527 - Durro
Vall de Boí - Alta Ribagorça
Catalunya

Població
Durro
Capacitat
24
Casa de colònies
Població
Erill la Vall
Alberg juventut
Número de registre
AJ-000594
Població
Barruera

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com